۰
   

آيين تزكيه

«آیین تزکیه» را می­توان کتابی بسیار مفید و کارآمد در زمینه مباحث اخلاق و تربیت دانست که با وجود حجم کم، شامل مباحث متنوعی در مبانی، روشها و شرایط خودسازی می­باشد و مطالعه آن، می­تواند تصویر نسبتاً جامعی از نظام تربیتی اسلام، پیش روی خواننده قرار دهد. ذکر عناوین فصلهای هشتگانه کتاب، می­تواند شاهدی بر این ادعا باشد: «انسان­شناسی و حقیقت تربیت»؛ «مبانی تربیت اسلامی»؛ «اهداف تربیت»؛ «اصول تربیتی اسلام»؛ «ابعاد تربیت»؛ «راهبردهای تربیتی اسلام»؛ «مراحل و محیط تربیت»؛ و «ویژگیهای تربیت اسلامی».

پس از طرح مباحثی چون خودفراموشی، قوا و گرایشهای نفس، و حقیقت تربیت در فصل اول، سه مبنا برای تربیت اسلامی در فصل دوم ذکر شده و پنج هدف تربیت در فصل سوم؛ در فصل چهارم، نیت، اختیار، تکلیف، تقدم تزکیه، و تداوم تربیت، به عنوان اصول تربیتی اسلام تشریح شده­اند. فصل پنجم، ابعاد تربیت را در پنج بعد جسمانی، عقلانی، علمی، عاطفی و اجتماعی توضیح می­دهد و فصل ششم، راهبردهای تربیتی هشتگانه اسلام را. پس از بیان مراحل و محیط تربیت در فصل هفتم و هفت ویژگی تربیت اسلامی در فصل هشتم، کتاب پایان می­یابد.

این کتاب، ابتدا در قالب متن درسی دانشگاهی منتشر شده و مورد استقبال دانشگاهیان نیز قرار گرفته است؛ اما کتاب حاضر، نسخه کامل کتاب است و حذفیات نسخه درسی را نیز در بر دارد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :