۱
   

آینده انقلاب اسلامی ایران

کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران نوشته شهید استادمرتضی مطهری، شامل متن آخرین سخنرانی‌های ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است کهبه همین دلیل دارای اهمیت و جذابیتی ورای سایر کتب این شهید بزرگوار است؛ چرا که درآن آخرین نظرات شهید مطهری در مورد مسائل اولیه انقلاب و آنچه که در آینده انقلاباسلامی، برای تبیین و تحکیم و رشد آن لازم الاجراست بیان شده است. در این کتاباستاد شهید ابتدا با بیان اهداف روحانیت در مبارزات، به تبیین تفاوت‌های انقلاباسلامی با سایر نهضت‌های قرن اخیر ایران پرداخته‌اند. سپس تحلیل انقلاب ایران وشباهت‌های آن با انقلاب حضرت رسول را بیان فرموده‌اند و در بخش چهارم، آینده انقلاباسلامی را ترسیم و راه‌های نیل به آن را تبیین کرده‌اند. ضمن اینکه به طور مختصر بهنقش زن در جمهوری اسلامی نیز اشاره داشته‌اند. بخش پنجم شامل مصاحبه‌های استاد در 2ماه آخر عمر شریفشان است که منعکس کننده آخرین نظرات ایشان درباره جمهوری اسلامیاست. اما آنچه که تمایز دهنده این کتاب از سایر کتب شهید مطهری است، بخش دیباچه می‌باشد که حاوی شعری از استاد در غم فراق امام خمینی، و متن خیر مقدم بازگشت امامخمینی به ایران است که توسط استاد به رشته تحریر درآمده است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.