۱
   

حماسه حسینی

جلد سوم کتاب حماسه حسینی شامل نوشته­ها و یادداشتهای استاد شهید مطهری است و حاوی مطالبی است که استاد شهید به مرور ایام نگاشته­اند؛ هدف از این نگارش، یادداشت مطالب قابل توجه جهت مراجعه بعدی و یا آمادگی برای سخنرانی بوده است.

این مطالب از نظر اجمال و تفصیل متفاوت می­باشند به طوری که برخی از آنها به صورت یک مقاله است و برخی دیگر چند سطری بیش نیست و در موارد اندکی مطلب با اشاره بیان شده است.

کتاب شامل ده بخش است که موضوع پنج بخش آن جدید است و موضوع پنج بخش دیگر، همان موضوعات سخنرانیهایی است که در جلدهای اول و دوم این مجموعه به چاپ رسیده است و البته این پنج بخش مطالب مشترکی نیز با جلدهای اول و دوم دارند با این تفاوت که آنها سخنرانی است و اینها نوشته و یادداشت که این دو مکمل یکدیگرند.

بخش اول کتاب با عنوان "ریشه­های تاریخی حادثه کربلا" مشتمل است بر مطالب گوناگون و در واقع جُنگی است درباره نهضت حسینی.

با اینکه محتوای این کتاب نیز بطور کلی درباره قیام امام حسین و واقعه کربلاست اما ماهیت یادداشت­گونه و انفکاک مطالب کتاب از یکدیگر و نگاه چندجانبه به این واقعه و از زوایای گوناگون، آن را به اثری خاص و متمایز از دو جلد نخست کتاب حماسه حسینی بدل می­کند.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.