۰
   

قرآن‌شناسی

کتابی که پیش رو دارید، حاصل درسهای آیت­الله مصباح یزدی در باب شناخت ابعاد مختلف قرآن کریم است که در دو جلد تنظیم شده است.

جلد اول کتاب، چهار فصل دارد و شامل «عناوین و اوصاف قرآن»، «نزول قرآن»، «دلایل از سوی خدا بودن قرآن»، و «مصونیت قرآن از تحریف» می­باشد.

در فصل اول، اوصافی که قرآن خود را با آنها معرفی کرده، در قالب ده دسته و شصت عنوان، توضیح داده شده و شواهد قرآنی آن ذکر گردیده است؛

در فصل دوم، از چگونگی نزول قرآن و انواع آن و همچنین راز عربی بودن قرآن سخن به میان آمده است. فصل سوم، دلایل عقلی و نقلی از سوی خدا بودن قرآن را بر اساس آیات قرآن تشریح می­کند و فصل چهارم، مصونیت قرآن از تحریف را بر اساس دلایل عقلی و نقلی و شواهد تاریخی به اثبات می­رساند.

مؤلف جلیل­القدر کتاب، سالهای متمادی در محضر مفسر بزرگ قرآن، مرحوم علامه طباطبایی کسب فیض کرده و بدین سبب، مطالب کتاب، از جایگاه علمی و إتقان قابل توجهی برخوردارند.

جلد دوم کتاب، بیشتر به مقدمات و روش بهره­گیری از قرآن می­پردازد و پس از اثبات امکان فهم قرآن و جواز تدبر در آن، از شرایط و موانع معنوی و علمی بهره­مندی از قرآن و روش تفسیر، سخن می­گوید.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.