۰
   

جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور

اینمجموعه،بهبررسیمعنویت­هاینوپدیدکهدرعرصهفرهنگیایرانحضوردارند، اختصاصدارد.

حجت­الاسلام مظاهری سیف، در این اثر، سعی دارد با تبیین عرفان صحیح شیعی و بیان همگرایی آن با فطرت، با نگاهی تطبیقی این معنویت­ها را به نقد بکشد.

بخشاولاینمجموعه طی سه فصل، تحلیل­هایی عمومیدربابعرفان­هاینوپدیدارائهمی­دهد؛ فصل اولازفطرتمعنویت­گرایبشرسخنمی­گویدونشانمی­دهدپوشاندنفطرتمعنویت­گرادرحجابطبیعت،بهبیراههپیماییدرمعنویتانجامیدهاست. نویسنده در این قسمت با بررسی اجمالی برخی از این فرقه­ها، آنها را بر اساس دوری از فطرت تحلیل می­کند. این فرقه­ها عبارتند از: سای­بابا، اکنکار، وین دایر، کریشنا مورتی، مرلین منسون و دالایی لاما.

مولف در فصل دوم، ابعاد تجربه عرفانی را بررسی و شاخصه­های عرفان برتر را تبیین می­کند.

در فصل سوم، مهمترین مکتب­های عرفانی جهان که منشأ زایش عرفان­های دیگر بوده­اند، بررسی می­شوند.

بخش دوم، باتکیهبرنتایجبخشاول،درقالب5 فصل، بهنقدوبررسی5 فرقهمعنوی نوپدید می­پردازد که عبارتند از: تی.ام، اشو، پائولوکوئیلو، فالون دافا و عرفان سرخ­پوستی.

این تحقیق، از بهترین کتب منتشر شده در موضوع معنویت­های نوپدید می­باشد و نویسندة آن، «تجربة دینی در ادیان» را نیز در کارنامه خود دارد.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :