۰
   

مبانی و تاریخ فلسفۀ غرب

«مبانی و تاریخ فلسفۀ غرب» شرحی مختصر و ابتدایی از تاریخ 2500 سالۀ فلسفه است. هالینگ‌دیل، پیش از پرداختن به تاریخ فلسفه، پرسشی فلسفی را طرح می‌کند که فلسفه چیست؟ او در این بخش، تفاوت‌های میان علم و فلسفه، منطق و فلسفه، دین و فلسفه و نیز کار فلسفه را شرح می‌دهد. در ادامه، ارتباط فلسفه و منطق را تشریح می‌کند و شرحی از منطق، به دست می‌دهد. معرفت‌شناسی، مابعدالطبیعه، علم اخلاق، زیبایی‌شناسی و فلسفه‌های مضافی همچون فلسفه دین، فلسفۀ تاریخ، فلسفۀ حقوق، فلسفۀ سیاست، به صورتی مختصر بدان جهت ارائه می‌شوند که خواننده با اقسام نوین فلسفه‌ورزی آشنا گردد.

بخش دوم، چیکده‌ای از تاریخ فلسفه غرب، از پیش‌سقراطیان تا عصر جدید ارائه می‌شود. معرفی تک‌تک فیلسوفان به صورتی موجز با بیان مهمترین اندیشه‌های فلسفی آنها، در تمامی گزارش هالینگ‌دیل رعایت ‌می‌شود.

تاریخ فلسفۀ هالینگ‌دیل، دو مزیت دارد: اول بیان ساده و ابتدایی آن است برای کسانی که می‌خواهند اجمالی از تاریخ فلسفه در غرب را بدانند و دوم، مسئله‌سنجی او در شرحی است که از اندیشۀ فلسفی هر فیلسوف در چند سطر کوتاه به دست می‌دهد. اگر چه این تاریخ فلسفه، تاریخی ابتدایی ارائه می‌کند، اما امهات تفکر فلسفی غرب را از قلم نینداخته، بلکه به مبادلات فلسفی میان شرق و غرب، نیز توجه داشته است. هالینگ‌دیل از کسانی است که در برابر نسبی‌گرایی، قائل به تکیه بر تاریخ فلسفه، به عنوان منشائی برای تفکر فلسفی‌اند.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :