۰
   

فرهنگ، مدرنیته و توهم

فرهنگ، مدرنیته و توهم، در اصل، مجموعه‌ای از چند سخنرانی است که پیاده شده و به چاپ رسیده است. بنابراین باید توجه داشت که ماهیت اساسی مطالب کتاب، خطابه و اقناعی است. طاهر زاده، جدای از تحصیلات دینی و حوزوی، در مقام اندیشه، متأثر از هایدگر و شارح او در ایران، احمد فردید و هم‌چنین شاگردان این فیلسوف ایرانی مانند رضا داوری اردکانی است. فرهنگ مدرنیته و توهم، برای مخاطب ابتدایی که می‌خواهد مطالعه و اندیشه در باب مدرنیته را بیاغازد، کتاب مناسبی است چرا که مباحث را با زبانی ساده ارائه می‌کند و نکات اصلی مورد نظر خود را بارها مورد تأکید قرار می‌دهد. اما به هر روی، نباید از این کتاب انتظار رعایت استاندارد‌های یک متن علمی رسمی را داشت. برخی از مباحث کتاب دچار بی‌دقتی و کلی‌گویی است و منظور نویسنده به روشنی دریافته نمی‌شود. اما با وجود این موارد، باید گفت که این کتاب به عنوان یک متن مقدماتی برخی از مهم‌ترین مسائل موجود در جهان اندیشه را مانند ماهیت تکنولوژی، اومانیسم، مبادی علوم غربی و مناظر گوناگون نقد تمدن غرب را به خوبی ترسیم می‌کند و مشکل بشر و تمدن غربی امروز را با تکیه بر مفهوم «توهم» در مقابل با واقع‌بینی و حقیقت‌گرایی، به زیبایی توضیح می‌دهد.   


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.