۰
   

نظریه‌های جهانی شدن: پیامدها چالش‌های فرهنگ و دین

کتاب «نظریه‌های جهانی‌شدن: پیامد چالش‌های فرهنگ و دین»، یکی از کتاب‌های درخشان در حوزة جهانی‌شدن در زبان فارسی است. مؤلف کتاب، دکتر حسین کچویان، پیش از این، کتاب دیگری نیز با نام «نظریه‌های جهانی شدن و دین: مطالعه‌ای انتقادی» در این حوزه نوشته است. یکی از ویژگی‌های برجستة این کتاب، پرداختن به گفتمان جهانی‌شدن به عنوان یکی از «فلسفه تاریخ‌های دنیایی تجدد» است. این نگاهِ تازه موجب می‌شود تا کچویان بتواند با رویکردی تاریخی و جامعه‌شناختی، تناقضات و کمبودهای نظریة تجدد در طول تاریخ خود را به خوبی نشان دهد و فجایع برآمده از آن‌ها در عرصة جهانی را برشمارد. نویسنده در حوزة دین، مطالعاتی عمیق و گسترده دارد و همین موجب شده است تا بتواند تعارضات این نظریه با گفتمان دینی علی الخصوص گفتمان اسلام را نشان دهد. از سوی دیگر، جمع‌بندی و خلاصه انتقادات او از نظرات متفکران اصلی و برجستة جهانی شدن، اثر او را به نوشته‌ای دست اول و درخشان تبدیل کرده است. یکی دیگر از تازگی‌های بی‌بدیل این کتاب، مقایسة عمیق نویسنده مابین نظریات جهانی‌شدن و گفتمان مهدویت در اسلام است. او با برشمردن بنیان‌های نظری هر کدام، هشدار می‌دهد که مشابه دانستن این دو، اشتباهی بزرگ است. آن‌چه اهمیت خواندن این کتاب را دوچندان می‌کند، بررسی همه جانبة چالش‌های نظریة جهانی شدن در این کتاب است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.