۰
   

نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی

در این کتاب، در وحله نخست به ­نحوه تشکیل حکومت صفوی، نوع نگرش شاهان صفوی به شیعه و علمای شیعه و نحوه برخورد با علمای فقاهتی پرداخته ­شده ­است.  همچنین نحوه برخورد آنها نسبت به شیعیان غالی یا علویون و یا متصوفه ، مورد توجه قرار گرفته ­است. این برخورد به ویژه با توجه به این نکته که حکومت صفوی خود از دل خانقاه بیرون آمد، از تاثیر علمای شیعه بر آن حکایت می­کند. البته این برخورد احتمالاً از لوازم استقرار یک حکومت شیعی است، چرا که حکومت را با عرفان و تصوف نمی­توان اداره کرد. این فقه است که به نحوه اداره حکومت کمک می­کند و به آن جهت می­دهد.

شاید اصلی­ترین ویژگی کتاب « نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی» در توجه به شخصیت محقق کرکی باشد؛ فقیهی که شاه طهماسب صفوی به خاطر او از تخت سلطنت پایین آمده و پیشنهاد پذیرش حکومت را به او می­نماید. در این کتاب به شخصیت علمی و سیاسی محقق کرکی و کتاب­ها و شاگردان او به طور مفصل پرداخته­ شده ­است. رسول جعفریان، نویسنده کتاب، محقق­کرکی و خاندان او را نه به اعتبار شخصیت فردی و خانوادگی، که به عنوان نماینده مکتب حله و  افرادی برآمده از فقه ­اصولی شیعه،  پشتوانه حکومت صفوی در مراحل اولیه آن قلمداد کرده است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.