۰
   

فضایل و سیره امام رضا (ع) عالم آل محمد در آثار حسن‌زاده آملی

در این کتاب کوچک گفتار و سخنان استاد علامه حسن‌زاده آملی در بابفضایل و سیره امام رضا(ع) گرد آمدهاست. در این کتاب پنج فصل با این عناوین تدوین شده است" :فضایلامام رضا (ع)"،  "عبادت امام رضا (ع)"، "احتجاجات امام رضا (ع)"،"سخنان امام رضا (ع) " و "عشق و علاقه حسن زاده به امام رضا (ع)".

کتاب "انسان در عرف عرفان" آقای حسن زاده آملی را اگر خوانده باشی، در همان ابتدایش فهمیده‌ای میزان معرفت ایشان به حضرت رضا در چه پایه‌ای است و حضرت سلطان نیز  چگونه برخی از خواص را می‌نوازد. چه گونه؟

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.