۰
   

کرانه¬های¬پاکی

کتاب حاضر، در 4 بخش تدوین شده­ و می­کوشد با بیانی آسان و روان، به ابعاد خودسازی بپردازد و عوامل و موانع آن را واگویه کند.

بخش اول، به مقدمات و کلیات خودسازی می­پردازد؛ به مسائلی چون مفهوم خودسازی، خودسازی از نگاه ادیان و مکاتب، و آثار و فوائد خودسازی.

در بخش دوم، عوامل و اسباب خودسازی طرح شده که به نظر مؤلف، انسان­شناسی، خداشناسی، ایمان، و عمل شایسته می­باشند. برخی سرفصل­های این بخش که ذیل چهار فصل سامان یافته، عبارتند از: ضرورت انسان­شناسی؛ فطرت انسانی؛ انسان و اختیار؛ تربیت­پذیری انسان؛ انگیزه­های خداشناسی؛ ابعاد خداشناسی در خودسازی؛ چیستی ایمان؛ اطمینان و تعادل روحی؛ رابطة عمل با سرنوشت انسان؛ و ارتباط نیت و ایمان.

بررسی عوامل بیرونی مؤثر در شخصیت انسان، دغدغة مؤلف در فصل سوم است که ذیل عنوان «بستر خودسازی» قرار گرفته و در آن از نقش عواملی چون وراثت، خانواده، ازدواج، جامعه، امر به معروف و نهی از منکر، در تربیت انسان، سخن به میان آمده­است.

در بخش چهارم نیز مهمترین موانع خودسازی بررسی می­شوند که شامل غفلت، هواپرستی، شیطان، و دنیاگرایی، می­باشد.

«کرانه­های پاکی»، حاوی اطلاعاتی است سودمند و جهت­بخش برای کسانی که می­خواهند قدم به کرانه­های پاکی بگذارند. خواندن این کتاب را به نوجوانان جویای معرفت و معنویت توصیه می­کنیم.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :