۰
   

پ‍ی‍دای‍ش‌ الاه‍ی‍ات‌ ن‍وی‍ن‌ در م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌

نویسنده­ کتاب پیدایش الهیات نوین در مسیحیت دانشجوی دکتری رشته­ ادیان و عرفان تطبیقی می­باشد که در این کتاب تلاش نموده تا تحولات الهیاتی عصر خرد را که شروع انقلابی در زمینه­ علم و دانایی بوده تا واکنش رومانتیک به آن تبیین نماید. جواد فیروزی ابتدا درمورد ادوار مختلف تاریخ مسیحیت توضیح می­دهد که البته دو دوره­ نخست را که همان دوره­ آبایی و وسطی می­باشند؛ به طور خلاصه و زمینه­ای برای عصر جدید بیان می­کند. بعد به ذکر ویژگی­های عصر خرد می­پردازد و در تمام آن­ها تأکید این دوره را بر عقل صرف بیان می­کند و سپس به فیلسوفان و اندیشمندان آن دوره که هر یک دارای ویژگی­ها و عقاید منحصر به­فرد و جالب توجّهی بودند؛ اشاره می­کند. فیلسوفانی که باتوجّه به نظراتشان می­توانیم عصر خرد را بهتر بشناسیم. نویسنده در پایان کتاب نیز از عصر رومانتیک می­گوید که دیگر تاب تحمّل تکیه­ بیش از اندازه­ عصر خرد به عقل را نداشت. بدین ترتیب کیفیت چرخش مفاهیم دینی و الهیات را از سنّتی به مدرن نشان داده و شیوه و مسیر تکوین الهیات مدرن را شرح می­دهد. که بیان نویسنده در این کتاب بیانی علمی- فلسفی می­باشد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.